Gitte Ottosen
Politiker. Gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Billund Kommune

Et helt fantastisk budget

lørdag, 12 september 2015 06:36 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38 2015

Fra Socialdemokraternes side er vi rigtig glade og stolte af det budgetforlig, vi netop har indgået med V og DF i Billund Kommune. Det er et godt budget, fordi det giver mere service til borgerne. Primært indenfor børne-, skole- og ældreområdet. Det er også et modigt budget, fordi vi som forligsparter viser, at vi tør efterleve vores visioner. Det er derfor ganske betydelige beløb, der afsættes til både dagtilbud og skole. Vi har fra S’side ofte sagt, at visionen om at være Børnenes Hovedstad forpligtiger. At afsætte flere midler til børn og skole har været en kamp, vi altid har kæmpet. Med de midler dagtilbudsområdet tilføres er det nu muligt, at forbedre normeringen i børnehaver og vuggestuer. Ligesom det er muligt, at sikre virkardækningen i folkeskolerne, når personalet er på kursus. Hvis det er det, personalet ønsker. For det helt afgørende er, at personalet får indflydelse på, hvad pengene konkret skal bruges til. Vi er glade for, at der fortsat ydes Cafe Jydepotten et betydeligt kommunalt tilskud. Det er en stor opgave, der løftes til gavn for nogle af vores aller svageste borgere. Og hvor er det godt, at det kan fortsætte. Når der forhandles budget drejer det sig altid om at give og tage. Der kan være ting, der ikke blev plads til og andet, man ikke kom igennem med. Det er betingelserne for alle parter. Et valg imellem serviceudvidelse og skattelettelse vil for S altid falde på serviceudvidelse. I dette års budget har vi imidlertid været i den heldige situation, at der var plads til begge dele. Derfor griber vi muligheden for indflydelse – det skylder vi borgerne.

Vær den første til at give point

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Enighed om budget

fredag, 13 september 2013 11:14 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 38/39 2013

Torsdag den 12. september blev der indgået budgetforlig for Billund kommune. Det er glædeligt, at valgkampen ikke fik lov til at stå i vejen for et fælles resultat, som alle partier kunne stå bag. Ligesom det for os er glædeligt, at der er rigtig mange socialdemokratiske fingreaftryk.  

Inklusionsopgaven fylder rigtig meget i skolerne, og området har haft vores bevågenhed, siden et flertal i byrådet besluttede, at nedlægge specialklasserne. For os er det derfor en grundsten i budgettet, at der afsat et betydeligt beløb til fagligt, at klæde skolernes lærere og pædagoger bedre på, til at løfte inklusionsopgaven. Konkret er der afsat 1,2 mio. kr. om året i 4 år. Herudover er flere af direktionens besparelsesforslag blevet trukket ud af budgettet igen. Områder, som vi allerede til 1. behandling af budgettet fremførte, vi ikke kunne acceptere, er således udtaget. De helt små børn skal ikke tidligere i børnehave, der kommer ikke turbo på de ældres toiletbesøg, besparelsen ved at hjemtage borgere er fjernet og Ungdomsskolen bevares som selvstændig institution.

Også flere nye tiltag, har fundet vej til budgettet. Bl.a. et forslag fra S om en bosætningskoordinator. Herudover bliver det iværksætterhus, S gik til valg på for 4 år siden, nu en realitet. Der afsættes en pulje på fritidsområdet til bl.a. leder- og træneruddannelse, der afsættes 1 mio. kr. om året til at forbedre den kollektive transport til ungdomsuddannelserne og der afsættes det hidtil største beløb i kommunens historie til udbygning af cykelstier. Alt i alt et godt resultat, som grundlag for kommunens arbejde de kommende år.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nulvækst vil forringe velfærden - også i Billund kommune

fredag, 12 juli 2013 04:20 by Gitte

Indlæg i JV, VAF og ugeaviserne i uge 29, 2013

I den seneste tid er Venstres forslag om nulvækst fra 2014-2020 blevet debatteret heftigt i medierne. Venstre mener ikke, det vil kunne mærkes. Venstre mener blot, vi skal effektivisere i kommunerne.  Nu viser en undersøgelse fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd imidlertid, at alene i Billund Kommune vil vi skulle spare 46 mio. kr. og fyre 70 medarbejdere.

Efter at have siddet i byrådet i snart 8 år, været med til 7 budgetforhandlinger og talt med rigtig mange forældre, ældre, pårørende, medarbejdere, foreningsbestyrelser, frivillige, virksomheder og mange andre, ja så ved jeg, at en besparelse på 46 mio. kr. vil kunne mærkes. Nulvækst vil betyde, at vi bliver nødt til, at skære i vores kernevelfærd. At folkeskolen og ældreplejen – endnu engang – må stå for skud. Derfor tager jeg skarpt afstand fra Venstres forslag. Og jeg kan slet ikke forstå, at man ikke kan tænke større tanker efter at tilbragt over et år i en hængekøje.

Det er aldrig nemt, at effektivisere i den offentlige sektor. Det viser de seneste års smalhals. Og det kan sjældent gøres på en måde, som ikke for nogle vil opleves, som en forringelse af velfærden. Vi skal selvfølgelig fortsat blive bedre til at gøre tingene anderledes. Tænke nyt og spare, hvor vi kan. Det nødvendiggør den demografiske udfordring vi står over for. Men tingene skal siges som de er – også af Venstre. Og vil man have nulvækst – ikke bare i et, men i syv år – ja, så skal der altså andre og endnu voldsommere nedskæringer til, end dem vi hidtil har set. 

Venstres udgangspunkt er, at den offentlige sektor er en bremse for privat vækst. Jeg mener, det er en fejlslutning, at se sådan på det. Den offentlige og den private sektor er en forudsætning for hinanden. Lokalt er bosætningen - og dermed arbejdskraft til virksomhederne - afhængig af, at vi har gode børnehaver, gode skoler, gode fritidsfaciliteter mv.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 2 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Anlægsinvesteringer til ny skole i Billund

fredag, 5 august 2011 14:36 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 32

Når byrådet sidste år besluttede, at nedlægge Enggårdsskolen og Søndermarksskolen for et etablere en ny skole i Billund, så var det på baggrund af oplysninger om, at eleverne om få år kunne være i de lokaler, der i dag rummer Søndermarksskolen. Det er oplysninger, jeg kan genfinde i mit budgetmateriale fra sidste år. Jeg kan derfor, som flere andre, der har været på banen den sidste uges tid, undre mig over, at der vil være større anlægsomkostninger forbundet med at skaffe plads på Kærvej til den nye skole.

Fakta er imidlertid, at selvom vi ser frem til 2017, så vil der stadig ikke være lokaler nok. Det må selvfølgelig nøje vurderes, hvad der skal til af om/tilbygning, og hvad det koster. Men for Socialdemokraterne er det vigtigt, at byrådet står ved den beslutning de har truffet om én skole i Billund beliggende på Kærvej. At fortsætte på to matrikler er uholdbart i længden. Der opstår let to subkulturer, der senere kan få vanskeligt ved at sammensmelte til én. 

Alle landets kommuner skal i disse år fokusere på deres driftsomkostninger. Det er her, regeringen pålægger os at spare og her de straffer os økonomisk, såfremt vi overskrider rammen. At nedlægge Enggårdsskolen og Søndermarksskolen for at etablere en ny skole er en driftsbesparelse, der kan mærkes på kommunens budget. Og den driftsbesparelse  vil selvfølgelig blive større, når skolen bliver samlet på en matrikel.

Regeringen har ikke pålagt os en ramme for vores anlægsinvesteringer. Alligevel skal investeringerne prioriteres og der er mange områder, der skal tilgodeses. Opgaven bliver ikke let. Men anlægsinvesteringer både til den nye skole i Billund og til Sdr. Omme skole vil stå højt på vores prioriteringsliste.

Har i øjeblikket 4.7 point givet af 3 læsere

 • Currently 4,666667/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Venstre fordrejer sandheden

tirsdag, 7 december 2010 08:27 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 49

Den 14. Oktober 2010 blev budgettet vedtaget for 2011. Det budget står S – såvel som SF, R og V bag. Borgmesteren og Preben Jensen har i medierne fremført,  at det vedtagne budget indeholder et forlig på specialundervisningsområdet. Det er imidlertid ikke korrekt. Det vedtagne budget indeholder heller ikke en tekst om, at der skal  ”ske en decentralisering af specialklasserne til distriktsskolerne, idet specialklasserne på Søndre Skole nedlægges 31. Juli 2011”.  Fakta er nemlig, at den nævnte tekst slet ikke er politisk behandlet. Teksten er udformet af borgmesteren og hans embedsmænd – efter budgettets vedtagelse. Derfor kan hverken jeg eller for den sag skyld resten af byrådet stå til ansvar herfor. Det handler således ikke om, at S løber fra en aftale, men om, at borgmesteren henviser til en aftale, der aldrig er indgået. Det er at fordreje sandheden og det er ikke rent trav.  Når jeg på det foreliggende grundlag ikke ønsker, at flytte specialklasserne tilbage til de enkelte skoler er det fordi, jeg frygter, at børnene bliver ”tabt”. Det er sårbare børn med forskellige former for indlæringsvanskeligheder og det er vigtigt, at det er deres behov der bliver tilgodeset og ikke skolens økonomi. Høringssvarene udtrykker stor bekymring for, at nedlæggelse af specialklasserne på Søndre Skole kan få vidtrækkende konsekvenser for børnenes udvikling. Det er den bekymring, jeg har lyttet til. Jeg er samtidig dybt forundret over, at V på forhånd kan beslutte, at høringssvar ikke er noget, man vil forholde sig til. Er det ikke netop meningen med at sende noget i høring?

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Reformer fremfor nedskæringer

torsdag, 21 oktober 2010 03:19 by Gitte

Indlæg i Jyske Vestkysten, vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 43.

Forandringer laver man ofte, når man bliver presset til det. Selvom forandringer selvfølgelig også kan være forårsaget af, at man ønske at gøre tingene på en ny og bedre måde. De reformer, der er indeholdt i Budget 2011, er primært foranlediget af Regeringens krav om 0–vækst. Et krav, der med al tydelighed har medført reelle besparelser rundt om i landets kommuner.

I Billund Kommune har vi valgt, at lave så meget strukturomlægning som muligt og så lidt direkte nedskæringer. Det har betydet, at reformer indenfor skole, dagpasning og ældreområdet går i retningen af større enheder.  Stort er ikke nødvendigvis godt. Ligesom småt i øvrigt heller ikke er det. Men større enheder giver både et økonomisk rationale og større fleksibilitet og har for den socialdemokratiske gruppe været at foretrække frem for nedskæringer. Det er et valg, vi har truffet, hvor man i mange andre kommuner har prioriteret nedskæringsvejen. Inden for dagpasningsområdet er der således kommuner, der har skåret i normeringen eller åbningstiden, har indført flere lukkedage eller hævet forældrebetalingen. Tilsvarende indenfor ældreområdet, hvor vi har set, at dagcentre lukkes, nattevagter nedlægges på små plejecentre og rengøring skæres ned til kun 12 gange om året.   

I Billund sammenlægges Søndermarksskolen og Enggårdsskolen til en ny skole. Altså en ny større skole, men ikke væsentlig større end Søndermarksskolen oprindeligt er bygget til og blot på størrelse med Vestre skole i Grindsted. Praktisk, kulturelt og ledelsesmæssigt er der imidlertid store udfordringer ved en skolesammenlægning. Da begge skoler er kendt for deres udviklingsorientering samt høje faglige standard ser vi på trods af udfordringerne en stor fremtid for den nye skole.

Indenfor daginstitutionsområdet bliver der i Billund en og i Grindsted to institutioner. I Billund med ca. 210 børn og i Grindsted hver med ca. 150 børn. Der er tale om væsentlig større institutioner, end vi har i dag, hvor den største ligger i Sdr. Omme og har plads til 100 børn. Vi ved, at større institutioner kan opfattes som uoverskuelige. Derfor er det vigtigt, at vi også bygningsmæssigt sikrer, hverdagen fortsat opfattes som tryg og overskuelig for det enkelte barn.  I Billund vil institutionen være opdelt på 3 bygninger på hver sin adresse. I Grindsted forestiller jeg tilsvarende, at institutionerne bygningsmæssigt kan deles op i selvstændige afdelinger. Indtil videre vil de to institutioner i Grindsted under alle omstændigheder hver være opdelt på to forskellige adresser. Institutionssammenlægninger rummer ikke færre udfordringer end en skolesammenlægning. Men der er også muligheder. Ved at tilknytte specialistviden til de nye institutioner – sundhedspleje, familierådgivning mv. - åbnes der f.eks. op for øget fokus på det enkelte barns behov.

På ældreområdet skal der bygges større plejecentre og små plejecentre skal lukke. Selvom det ikke i sig selv er udtryk for dårligere service, er der også her mange udfordringer, der skal håndteres, for at det ikke ender med at blive opfattet sådan. Der drejer sig bl.a. om, at der skal være ældreboliger i omegnsbyerne, lokaler til aktiviteter og transportmulighed til Billund og Grindsted.

Selvom udgangspunktet for reformerne har været en presset økonomi, er det vigtigt for Billund Kommune, at resultatet ender med at blive godt. Det afhænger bl.a. af de rammer vi får etableret og den medinddragelse og medindflydelse vi kan få skabt undervejs. Forældre, børn, ældre og personale skal alle være en del af de nye strukturer og jeg håber, at vi ender op med sammen, at kunne gøre tingene på en ny og bedre måde. Under alle omstændigheder havde alternativet til de besluttede reformer været store nedskæringer. Derfor har Socialdemokraterne - sammen med næsten hele byrådet – valgt reformvejen.   

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 3 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Vuggestuetakster

lørdag, 3 oktober 2009 12:01 by Gitte

Indlæg Jyske Vestkysten, Vejle Amtsfolkeblad og ugeaviserne i uge 39

 

I løbet af 2009 traf byrådet to beslutninger, der får indvirkning på den takst, som forældrene kommer til at betale i kommunens vuggestuer. En af beslutningerne var, at forbedre normeringen på vuggestueområdet – altså at øge kvaliteten af pasningstilbuddet ved at reducere det antal børn, den enkelte voksne skal passe. Den anden beslutning blev taget på baggrund af et regeringspåbud om, at børn i daginstitutioner skal tilbydes et måltid mad hver dag mod, at kommunen kan hæve den andel, forældrene skal betale for en vuggestueplads fra i dag 25% til 30%. I Billund Kommune besluttede – et enigt byråd - at indføre madordningen fra 1. januar 2010 samt at hæve den andel, som forældrene skal betale til 28%.

 

I 2009 betaler forældrene 2.590 kr. om måneden for en vuggestueplads. Denne pris er anslået at  stige til 3.615 kr. i 2010. Det er mange penge – også når vi sammenligner med vores nabokommuner. Det er imidlertid et faktum, at taksterne i Billund Kommune længe har haltet bagefter taksterne i de fleste af de omkringliggende kommuner. I 2010 kommer taksterne - alene ved almindelig prisfremskrivning - således i Vejle Kommune til at ligge på 4.100 kr., i Ringkøbing-Skjern 3.507 kr., i Varde 3.265 kr.,  i Fredericia 3.223 kr., i Kolding 2.882 kr., i Herning 2.706 kr., i Esbjerg 2.701 kr. og i Vejen Kommune 2.034 kr. for et pasningstilbud på ca. 52 timer om ugen. Og disse takster er vel at mærke inden, der er indført madordning og forældrenes andel hævet fra de tidligere lovbestemte 25%.

 

Så det er ikke kun i Billund Kommune børnefamiliernes økonomi er belastet. Jeg må derfor konkludere, at flere år med skattestop har konsekvenser. Det koster på velfærden. Og kommunerne må betale sin del af prisen. Når regeringen forlods trækker kommunerne i bloktilskud, fordi der forudsættes effektivitetsgevinster pga. kommunesammenlægningen og når der overføres opgaver til kommunerne uden af pengene følger med, så er der alt andet lige færre penge, at drive velfærd for. Det havde været ønskværdigt, om det sidste års skattelettelser f.eks. kunne være brugt til at drive daginstitutioner for - frem for at blive lagt i lommen på de borgere, der i forvejen tjener mest og ikke nødvendigvis har børn, der skal i vuggestue.

 

Socialdemokraterne har – ligesom de Konservative - også ønsket at drøfte vuggestuetaksterne, da vi bestemt heller ikke er stolte af den takststigning, som der er lagt op til. Men vi fører ikke budgetforhandlinger i pressen. Vi ser imidlertid frem til den genåbning af forhandlingerne, der nu er lagt op til.     

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 5 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skindemokrati

søndag, 21 september 2008 10:53 by Gitte

I mange kommuner er der først indgået budgetforlig i midten af september, bl.a. Odense, Næstved, Gladsaxe, Århus og Morsø. I Billund Kommune blev der indgået forlig allerede den 20. august. I princippet har de enkelte byråd helt frem til oktober inden budgettet skal vedtages. I Billund Kommune valgte man ikke at bruge tiden frem til oktober. I Billund Kommune var der slet ikke plads til Socialdemokraterne, Radikale og SF ved forhandlingsbordet.

 

Det havde ellers været ønskeligt, at man også i vores kommune havde brugt tiden frem til 2. behandlingen på at foretage både nye undersøgelser og undersøge de elementer, der indgår i budgetforslaget til bunds. Havde man det, kunne flere problemer have været undgået. Så kunne man f.eks. have undgået, at der i budgetforslaget indgik en besparelse i forbindelse med flytning af 10. klasse til Teknisk Skole, hvor der var lagt op til, at de unge ikke længere ville kunne afslutte med de statskontrollerede afgangsprøver. Heldigvis er der nu efter et pres fra bl.a. Grindsted Gymnasium og Socialdemokraternes side lavet en aftale om, at man sammen vil sikre ovenstående. Men man kunne have undgået problemerne og man kunne have undgået, at det nu er op til forvaltningen at finde besparelsen i 2009.

 

Det fremstår også som skindemokrati, at man indgår forlig den 20. august velvidende, at høringssvarene først er inde den 12.september. Også høringssvarene påpeger nemlig mange ting, der mangler at blive undersøgt. F.eks. forsalget om start i SFO allerede i april måned, det år, hvor børnene skal starte i 0. klasse. Der udtrykkes fra børnehaver, SFO’er og forældrebestyrelser bl.a. usikkerhed omkring, hvem der skal passe børnene – SFO-personalet eller personalet fra børnehaven? Og hvilken indflydelse dette får på normeringen i børnehaverne. Men måske vil det også på dette område ende med, at blive forvaltningen, der kreativt skal finde besparelsen fordi det slet ikke er fysisk muligt.

 

Set i lyset af, at vi sidste år lovede borgere, MED-udvalg, forældrebestyrelser mv. større åbenhed og mere indflydelse i forbindelse med budgetproceduren ville det have klædt Billund byråd at have brugt tiden lidt bedre – inden man indgik forlig. I mange situationer er hurtighed en dyd, men det kan bestemt ikke siges her.

Har i øjeblikket 4.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 4/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tags:   , ,
Kategorier:   Kommune | Børn og unge
Menu:   E-mail | Permalink

Bevar 10. klasse i kommunen

mandag, 1 september 2008 15:56 by Gitte

10. klasse er et ekstra skoleår, som de unge tager, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer, eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse de vil begynde på. Når Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti nu ønsker at ”sælge” 10. klasse til Tekniske Skole øver de derfor vold mod det, der er intentionen med 10. klasse. Et 10. klasse forløb på Tekniske Skole kan nemlig ikke afsluttes med statskontrollerede prøver.  Da det er lovgivningsmæssigt bestemt, at en kommune skal tilbyde en 10. klasse med afgangsprøver, vil de unge, der ønsker at afslutte med prøve, derfor fremover blive sendt til andre kommuner.

 

Jeg er alvorligt bange for, at mange af de unge, ikke vender tilbage for at tage deres uddannelse i Grindsted. Og hvorfor skulle de også det efter at have oplevet det spændende miljø, som f.eks.Vejle kan tilbyde? Hvad er der lige, der kan trække dem hjem igen?

Hermed fjernes en væsentlig del af kundeunderlaget for de i forvejen hårdt trængte ungdomsuddannelser. Spørgsmålet er, hvor længe vi så kan fastholde uddannelserne i Grindzted. Det stemmer ikke overens med byrådets visioner om at skabe et godt ungdomsmiljø med campus. Det stemmer heller ikke overens med byrådets vision om 30,000 indbyggere. Kommunen vil slet ikke være attraktiv nok til at trække så mange nye borgere hertil, hvis vi ikke længere har gymnasiet, erhvervsskolen og en teknisk skole.

 

Det er heller ikke godt for de unge. De har brug for den chance, en 10. klasse, der afsluttes med prøve giver. Et år, der udelukkende er afklaring og hvor der ikke er et eksamensmål er ikke godt nok. Det må vi ikke acceptere.

 

Vi bør sikre vores 10. klasse med de muligheder og rettigheder, der er i dag.. Måske kan gymnasiet eller erhvervsskolen stille lokaler til rådighed og der kan indgås et samarbejde – det er en mulighed, jeg vil foreslå, at man undersøger.

 Så kære forligspartier. Kom nu til fornuft. Det handler om Grindsted som uddannelsesby. Det handler om vores børns fremtid.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 4 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Børnene og de ældre skal betale

torsdag, 21 august 2008 17:20 by Gitte

Det bliver børnene og de ældre, der kommer til at betale for, at kommunens økonomi kan hænge sammen i 2009. Det vil vi ikke være med til og derfor står Socialdemokraterne udenfor forliget.

Hvis en SFO-plads stiger med 400 kr., som der var lagt op til i budgetforslaget, vil den komme til at koste 1750 kr. om måneden. Vi er overbeviste om, at det vil få en social slagside. En SFO-plads, der er et pasningstilbud nogle få timer om dagen, bliver dermed væsentligere dyrere end en heltids børnehaveplads, der koster 1490 kr. om måneden.  Mange forældre vil melde deres børn ud af SFO’en og børnene vil være henvist til at tilbringe eftermiddagstimerne foran fjernsynet eller på gaden. Det synes vi ikke er foreneligt med visionerne bag vores helhedsskole. Vi kan på SFO området maksimalt acceptere en prisstigning på 100kr., hvilket der ikke kunne opnås enighed om.

Vi finder det heller ikke rimeligt, at vores ældre både skal have reduceret service for i alt 5 mio kr. og samtidig betale 10 kr. mere for en døgnportion mad. Incl. almindelige prisstigning vil en døgnportion komme op på 108 kr – eller i alt 3240 kr. om måneden. Alle kan se, at der ud af folkepensionens grundbeløb på 5.096 kr. ikke vil være meget tilbage. Spørgsmålet er, om man overhovedet kan være det bekendt over for de ældre. Det mener vi ikke og har derfor klart sagt fra. Også landspolitisk er der her en klar forskel til de borgerlige partier, idet Socialdemokraterne konkret foreslår et loft over madprisen til de ældre.

Vi synes samtidig, at det er problematisk, at Billund Kommune fremover vil sende 10.klasserne ud af kommunen. Man skal vist være lidt naiv, hvis man tror, at de unge efter at have prøvet det spændende miljø, f.eks. Vejle kan tilbyde, efterfølgende vil vende tilbage til Grindsted for at tage deres uddannelse. Og så trækker vi virkelig tæppet væk under vores ungdomsuddannelser. Det er i direkte modstrid med campus-tanken og intentionen om øget bosætning.

Socialdemokraterne har som sagt valgt at stå udenfor budgetforliget i år. Nogle vil måske beskylde os for at være uansvarlige. Vi må imidlertid erkende, at vi ikke kan være med til at bære besparelserne igennem. Havde det været os, der havde siddet på borgmesterposten, havde vi haft en helt anden indsigt og et meget bedre grundlag til at vurdere, hvordan ting i vores kommune kan gøres ikke bare billigere, men især anderledes. En anderledes tilgang vil være vores indfaldsvinkel, hvis flere ved næste valg sætter krydset ved liste A.

Har i øjeblikket 5.0 point givet af 6 læsere

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5